بلاگ

ﺍﺣﻤﺪاکبری وندیشی

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ : ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺻﺪرا

ﺳﺎﺧﺖ پروژه‌های ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ (انبیه) از ﺳﺎل ۱۳۸۰

ارزش آفرینی

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ، ﻓﻜﺮﺕ را ﻋﻮﺽ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺩﻧﻴﺎﺕ ﻋﻮﺽ ﺑﺸﻪ

نکته کلیدی که آموختم

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی مسکونی از ۵ واحدی ﺗﺎ ۳۵۰ واحدی ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن های مسکوﻧﻲ، تجاری، اداری و استادیوم فوتبال و …

محصولات:

وﺗﻮلید ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن مسکوﻧﻲ ،اداری، تجاری و..

سمت :ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
شهر/ استان :تهران 
Iransadra1@
۰۹۱۲۱۴۰۴۱۷۰
sadradesigngroup@gmail.com

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم