دریافت بولتن اختصاصی

تاریخ انتشار

لینک دریافت

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم

شمـــــــاره اول | نیمه‌اول آذرماه 1402

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم

شمـــــــاره دوم | نیمه دوم آذرماه 1402

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم

شمـــــــاره سوم | نیمه اول دی‌ماه 1402

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم

شمـــــــاره چهارم | نیمه دوم دی‌ماه 1402

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم

شمـــــــاره پنجمنیمه اول بهمن‌ماه 1402

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم

شمـــــــاره ششم | ….

نقش رهبری در کشف سرمایه بی‌پایان سرمایه‌ها

سرمایه انسانی چیست؟

اصطلاح سرمایه انسانی به ارزش اقتصادی تجربه و مهارت یک نیرو اشاره دارد. سرمایه انسانی شامل دارایی هایی مانند آموزش هوش مهارت سلامتی نخستین بار ایده سرمایه انسانی را میتوان در قرن وفاداری و وقت شناسی و سایر مواردی است که کارفرمایان برای آنها ارزش قائل هستند.

به این ترتیب دارایی با کیفیت نامشهودی است که در دانش آموزش استعدادها و تجربیات یک ملت را بررسی ترازنامه شرکت ذکر نشده و نمیتوان آن را فهرست کرد. سرمایه انسانی برای افزایش بهره وری و در نتیجه سودآوری درک میشود هر چه شرکت سرمایه گذاری بیشتری روی کارمندان خود انجام دهد شانس بهره وری و موفقیت آن بیشتر میشود. از آنجایی که همه نیروهای کار برابر نیستند کارفرمایان میتوانند با سرمایه گذاری در آموزش و مزایای کارکنان خود سرمایه انسانی را بهبود بخشند. سرمایه انسانی با رشد اقتصادی، بهره وری و سودآوری رابطه دارد مانند هر دارایی دیگری سرمایه انسانی این توانایی را دارد که در طی دوره های طولانی کاهش یابد و بدون برنامه ریزی توانایی همگام شدن با . فناوری و نوآوری را ندارد.

تاریخچه سرمایه انسانی

دارایی هایی مانند آموزش هوش مهارت سلامتی نخستین بار ایده سرمایه انسانی را میتوان در قرن هجدهم ردیابی کرد آدام اسمیت در کتاب خود به نام ثروت ملل به این مفهوم اشاره کرد و در آن ثروت به این ترتیب دارایی با کیفیت نامشهودی است که در دانش آموزش استعدادها و تجربیات یک ملت را بررسی کرد. او اشاره کرد که بهبود سرمایه انسانی از طریق آموزش منجر به یک شرکت سودآورتر میشود و به ثروت جمعی جامعه می افزاید به گفته اسمیت این باعث میشود که پیروزی برای همه باشد.

تاریخچه سرمایه انسانی

رهبری سرمایه های انسانی در هر سازمان به شناخت مطالعات و تجربیات گوناگون در سطح جهان نشان داده و اکتشاف سرمایه های نهفته وابسته است، همچنین است که قدرت رهبر به صفات طبیعی او بستگی ندارد تغییرات سازمانی در جهت اینکه هر کدام از همکاران بلکه به رفتار او وابسته است. بر این اساس رهبری نتیجه انسان بهتری باشند در نقطه اشتراک فرهنگ سازمانی عینی تصمیمات تعاملات واکنشها و ارتباط های رهبر با رفتار سازمانی و عملکرد سازمانی قرار دارد.