سارا باقریان

مجموعه ماسو گالری

فروش آنلاین مانتو در اینستاگرام، که به تازگی فروش حضوری به صورت مزونی فقط با حضور بانوان به مجموعه اضافه شده است.

ارتباط با همکاران حوزه ی پوشاک و اضافه کردن لاین جدید

دانستن و عمل نکردن مثل ندانستن است.

نکته کلیدی که آموختم

7 سال فروش آنلاین مانتو در اینستاگرام، که به تازگی فروش حضوری به صورت مزونی فقط با حضور بانوان به مجموعه اضافه شده است. تولیدات مجموعه فقط شامل مانتو میباشد. فروش باقی محصولات به واسطه ی تامین کنندگان حوزه ی پوشاک میباشددد. مشددتریان این مجموعه از تمامی نقاط ایران هسددتند. در حال حاضددر همکاران ما در مجموعه شددامل ادمین های پا سخگویی)۶نفر( ، م سئول ار سال، فرو شنده ح ضوری، مدل عکا سی، پیک ار سال، م سئول جمع آوری ب سته های پ ستی، ح سابدار، عکاس، ادمین سایت ، آبدارچی میبا شند. منابع مالی مجموعه از سود حا صل از فروش تامین می شود. فروش از طریق کانال های تلگرام، واتس اپ و به زودی سایت انجام میشود.

محصولات:

فروش حضوری و آنلاین پوشاک بانوان، تولید مانتو، بازایابی و فروش )تبلیغات و…( ، طراحی مانتو، توسعه ی وبسایت، تولید محتوا، شبکه سازی مانتو، شال و روسری، شلوار، کیف،کفش،عینک،لباس

سمت : مدیریت
شهر/ استان : تهران/ تهران
اینستاگرام : masoo_gallery 
09210209507
www.masoogallery.com
baqeriansarah@gmail.com

در شبکه قدرتمند مدیران برتر ایران باشید

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم