بلاگ

آﻣﻨﻪ ﻣﻼﺣﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻨﻪ ﻣﻼﺣﯽ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺮخ دﻧﺪهﻫﺎ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ زﯾﺒﺎیی ﺑﭽﺮﺧﺪ.

 
ﻣﺪیرﯾﺖ زﻣﺎن ، ﻣﻬﺎرت ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی، ﻣﻬﺎرت ﺑﺎزارﯾﺎبی آﻓﻼین و……

ﮔﻔﺖوﮔﻮی دروﻧﯽ ﺧﻮدﺗﻮن ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ، اﺗﻔﺎق ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮبی ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

نکته کلیدی که آموختم

راﻫﻨﻤﺎی پروژهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب، ﺿﺒﻂ ﭘﺎدﮐﺴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻼین و آﻓﻼین.
_ﻣﺸﺎوره راهاﻧﺪازی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر .
_ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺘﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻ.
_ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮ

_ﮐﻮچ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﺮوژهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
_ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر

 

محصولات:

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر-ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ- دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﻈﺒﺎط ﻓﺮدی – ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ-

سمت : ﻣﻮﺳﺲ، ﻣﺪیر، ﻣﺮﺑﻲ
شهر/ استان : ﺗﻬﺮان / شهرقدس
آدرس اینستاگرام: amenehmallahi.ir
www.amenehmallahi.ir
09370015281

در شبکه قدرتمند مدیران برتر ایران باشید

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم