احسان بابکی

کوچ و مشاور کسب و کار

کوچ و مشاور کسب و کار

شبکه سازی و یادگیری

کار تو همکار میگرده

نکته کلیدی که آموختم

عارضه یابی سازمان – سیستم سازی و بهینه سازی چیدمان در کسب و کار و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی – منابع انسانی – کمپین فروش – توسعه فردی و مدیریت و رهبری صحیح – سیستم سازی تعامل با مشتریان

محصولات:

وتسهیل گری و کوتاه کردن مسیر رسیدن به خواسته ها

سمت :کوچ و مشاور کسب و کار
شهر/ استان :تهران 
www.ehsanbabaki.ir
ehsan_babaki@
www.ehsanbabaki.ir

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم