برنامه جلسات ششمین دوره یادگیری اورانیوم

روزهای پنج‌شنبه ساعت 10 الی 18

اردیبهشت ماه 1402

جلسه اول | پنج‌شنبه 1402/02/07 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه دوم | پنج‌شنبه 1402/02/21 (هتل سیمرغ)

خرداد ماه 1402

جلسه سوم | پنج‌شنبه 1402/03/04 (هتل پارسیان آزادی)

تیر ماه 1402

جلسه چهارم | پنج‌شنبه 1402/04/22 (مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن تهران)
جلسه پنجم | پنج‌شنبه 1402/04/29 (هتل پارسیان استقلال)

مرداد ماه 1402

جلسه ششم | پنج‌شنبه 1402/05/12 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه هفتم | پنج‌شنبه 1402/05/26 (هتل پارسیان آزادی)

شهریور ماه 1402

جلسه هشتم | پنج‌شنبه 1402/06/09 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه نهم | پنج‌شنبه 1402/06/30 (هتل پارسیان اوین)

مهر ماه 1402

جلسه دهم | پنج‌شنبه 1402/07/13 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه یازدهم | پنج‌شنبه 1402/07/20 (هتل پارسیان آزادی)

آبان ماه 1402

جلسه دوازدهم | پنج‌شنبه 1402/08/04 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه سیزدهم | پنج‌شنبه 1402/08/18 (هتل پارسیان آزادی)

آذر ماه 1402 (هتل پارسیان آزادی)

جلسه چهاردهم | پنج‌شنبه 1402/09/02
جلسه پانزدهم | پنج‌شنبه 1402/09/16
جلسه شانزدهم | پنج‌شنبه 1402/09/30

دی ماه 1402

جلسه هفدهم | پنج‌شنبه 1402/10/14 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه هجدهم | پنج‌شنبه 1402/10/28 (هتل پارسیان آزادی)

بهمن ماه 1402

جلسه نوزدهم | پنج‌شنبه 1402/11/12 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه بیستم | جمعه 1402/11/27 (هتل پارسیان آزادی)

برنامه جلسات سومین دوره اورانیوم پرو

روزهای چهارشنبه ساعت 10 الی 18

اردیبهشت ماه 1402

جلسه اول | چهارشنبه 1402/02/06 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه دوم | چهارشنبه 1402/02/20 (هتل سیمرغ)

خرداد ماه 1402

جلسه سوم | چهارشنبه 1402/03/03 (هتل پارسیان آزادی)

تیر ماه 1402

جلسه چهارم | چهارشنبه 1402/04/21 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه پنجم | چهارشنبه 1402/04/28 (هتل پارسیان آزادی)

مرداد ماه 1402

جلسه ششم | چهارشنبه 1402/05/11 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه هفتم | چهارشنبه 1402/05/25 (هتل پارسیان آزادی)

شهریور ماه 1402

جلسه هشتم | چهارشنبه 1402/06/08 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه نهم | چهارشنبه 1402/06/29 (هتل پارسیان آزادی)

مهر ماه 1402

جلسه دهم | چهارشنبه 1402/07/12 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه یازدهم | چهارشنبه 1402/07/19 (هتل پارسیان آزادی)

آبان ماه 1402

جلسه دوازدهم | چهارشنبه 1402/08/03 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه چهارشنبه | چهارشنبه 1402/08/17 (هتل پارسیان آزادی)

آذر ماه 1402 (هتل پارسیان آزادی)

جلسه چهاردهم | چهارشنبه 1402/09/01
جلسه پانزدهم | چهارشنبه 1402/09/15
جلسه شانزدهم | چهارشنبه 1402/09/29

دی ماه 1402

جلسه هفدهم | چهارشنبه 1402/10/13 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه هجدهم | چهارشنبه 1402/10/27 (هتل پارسیان آزادی)

بهمن ماه 1402

جلسه نوزدهم | چهارشنبه 1402/11/11 (هتل پارسیان آزادی)
جلسه بیستم | چهارشنبه 1402/11/25 (هتل پارسیان آزادی)