فرم تجربه‌های ارزشمند من

🔹 شماره نخست نشریه «اورانیوم نامه» منتشر شد.
🔹 یک صفحه نشریه ویژه معرفی «مدیران اورانیومی» است
🔹 نام شما در اولویت معرفی قرار گرفته است
🔹 بسیار مایلیم که تجربه‌های نابتان را در سه حوزه رشد و توسعه فردی، رشد و توسعه‌سازمانی و رشد و توسعه بازار با ما به اشتراک بگذارید تا نشر و ثبت تجربیات، ارزشی بیشینه ایجاد کند

"*" indicates required fields

به طور مثال بنیانگذار، مدیرعامل، عضو هیئت مدیره، معاون نیروی انسانی و ...
در صورت تمایل تاریخ دقیق شروع را اعلام کنید