استاد پویا ودایع

مشاور فروش و کسب وکار

روانشناس صنعتی و سازمانی

نویسنده ۲۰ عنوان کتاب مذاکره و زبان بدن

مدرس مذاکره و فروش دوره های DBA و MBA

عضو انجمن روانشناسی – اهل قلم – روابط عمومی

۱۷ سال سابقه مشاوره فروش و سیستم سازی

موسس خانه آموزش

پویا ودایع