لطفا نحوه حضور خود را در جلسه بیستم دوره پنجم اورانیوم اعلام بفرمایید