مشاور توسعه و شتابدهی تجارت ، برندینگ ، تبلیغات و بازاریابی