مرور رده

اعضای کلیدی

بازاریابی شفاهی | درس اول | مفاهیم عمومی بازاریابی شفاهی

بازاریابی شفاهی از آنجایی مورد اهمیت واقع شد که امروز دنیا به سمتی رفته است که دیگر تبلیغات سنگین و پرهزینه ی تلویزیونی، رسانه ها و بیلبوردهای سر چهارراه ها توجه کسی را به خود جلب نمی کنند و در واقع مردم متوجه شده اند که چطور از کنار تبلیغات، بدون اینکه تاثیری روی آنها داشته باشد، گذر کنند، بدون اینکه حتی برای لحظه ای توجه آنها را به خود جلب نماید.…
ادامه مطلب ...