حسین طاهری

Business Growth coach
بیزنس مستر و بیزنس کوچ
پژوهشگر اقتصادرفتاری و کارآفرینی

ارتباط با ما