امین آذری

شرکت رنگین رفاه آذران

فروش رنگ،چسب وابزار رنگ وچسب

 
پایان دادن به کسب وکارهای

شعار بهتر بودن نمی دهیم،شعور بهتر شدن را دریافت کنیم

نکته کلیدی که آموختم

بازرگانی آذری دراوایل دهه 40به لطف خداوند توسط جناب آقای امیرقلی آذری در نجف آباد،این باغ شهر صفوی تاسیس گردیددرمیانه راه باهمراه شدن فرزندبزرگ ایشان جناب آقای محسن آذری به مجموعه و گسترش فروشگاه به عمده فروشی چسب ورنگ موفقیت دیگری در کسب وکاررقم خورد.درادامه راه باداشتن 4 دهه تجربه وورود نسل سوم به مجموعه وهمگرایی علم وتجربه همچنین به کارگیری روشهای نوین کمپین فروش،ایجاد ساختار رقابتی واستفاده ازبازاریابی تجربه برگرفته ازآموزشهای آکادمیک اساتید این حوزه وتبدیل مجموعه به یک سیستم بازرگانی،مجموعه ای کم نظیردراستان اصفهان از برنده ای مطرح ایجاد کرده است .

محصولات:

رنگ ،چسب وابزار رنگ وچسب

سمت : مدیر عامل
شهر/ استان : اصفهان/نجف آباد
آدرس اینستاگرام : azaricompanyy
03142748331
companyazary@gmail.com
 www.azaricompany.com

در شبکه قدرتمند مدیران برتر ایران باشید

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم

در امتداد اورانیوم