مربی سازمانی و تدریس

توسط حسین طاهری

حسین طاهری
مربی توسعه و رشد تجارت | مشاورارشد برندینگ، بازاریابی و تبلیغات

نگرش ویژه وی در برندینگ و مدل های کسب و کار ، باعث گردیده تا بسیاری از برندهای مطرح از دیدگاه های وی استفاده نموده تا به عنوان موفق ترین سازمان ها، به جامعه مخاطبان هدف خود معرفی گردند.