مشاور توسعه و شتابدهی تجارت ، برندینگ ، تبلیغات و بازاریابی

فرآیند اجرایی جلسات مشاوره

جهت مشاوره در حوزه های برندینگ ، استراتژی های بازاریابی و تاکتیک های تبلیغاتی

گام چهارم

پرداخت حق المشاوره و تشکیل جلسه

گام سوم

بررسی اطلاعات توسط مشاور و تعیین وقت جلسه مشاوره

گام دوم

ارسال فرم خلاصه وضعیت پس از تکمیل به ایمیل
info@hosseintaheri.ir

گام اول

تکمیل فرم درخواست مشاوره و دانلود فرم خلاصه وضعیت

فرم درخواست مشاوره

جهت در خواست جلسه مشاوره در زمینه های مشاوره برندینگ ، مشاوره بازاریابی و مشاوره تبلیغات فرم زیر را تکمیل فرمایید.