اساتید برجسته جهان

سخنران برندیگ
عصرانه علمی مدیران بهار 95
خرداد ۱۴, ۱۳۹۵
همایش کاربرد مغز و علم عصب شناسی در بازاریابی و تبلیغات
خرداد ۱۴, ۱۳۹۵